Natisni

Сектор – Организација на транспорт

Испораката на стоки е обезбедено од страна на сопствените капацитети и широка мрежа на партнери, преку патниот, железничкиот, авионскиот и поморскот транспорт.


Испораката ги опфаќа сите видови на стоки, транспорт на помали пратки
(брзи врата-до-врата испораки), превоз на контејнери, товар од исклучителни димензии и други товари кои имаат потреба специјални транспортни решенија.


Превоз на стока со модерна опрема

Сите возила во сопственост на Виатор & Вектор се опремени за транспорт на опасни материјали во согласност со Европската спогодба за меѓународен превоз на опасни стоки во патниот сообраќај (ADR) и дополнително се опремени со најновата телекомуникациска технологија (GPS, GSM , SMS порака), што овозможува следење на локацијата и статусот на пратките во секое време.

Пратете барање


Viator baranje Испратете го Вашето барање или вашата нарачка.

Ние со задоволство ќе ви помогнеме.

Пратете барање

© 2012 - 2014 All Rights Reserved, Viator & Vektor - Designed & Developed by www.abv.mk