V I A T O R & V E K T O R

Едно од начелата на современите логистички трендови и основа на модерните производствени капацитети е навремената достава »Just in Time«. И двата продукти се наменети за директен транспорт од адресата на испраќачот до крајниот приемач. Разликата меѓу двата продукта е во количината која се транспортира и во транзитното време.

V&V Cargo Max

V&V Cargo Max е продукт во камионскиот транспорт каде што целиот простор во камионот е наменет за еден клиент.

Во зависност од габаритот и типот на стоката што се транспортира на располагање се различни типови на камиони: церада, мега, приколичар, фриго, фургон и др.

Во камионскиот транспорт постојат одредени правила на возење кои се задолжителни за почитување (паузи, тахографи, работно време на возач и сл). И покрај точно планираните рокови за утовар и истовар на пратките, се случува клиентите да имаат потреба по многу кратко транзитно време.

 

V&V Cargo Express

Токму во случаите каде што потребата за одредена пратка е итна, неопходна и е потребно кратко и брзо транзитно време доаѓа до израз продуктот V&V Cargo Express.

Истиот се одвива со комбиња кои се лимитирани од аспект на габарит (обично до 5 палетни места или 1200 кгр), меѓутоа не подлежат на правилата на возење како товарните возила, па затоа може да се постигнуваат брзи транзитни рокови.